Skip to main content

Info Watersportvereniging Binnenmaas alles over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van WSV Binnenmaas.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze WSV van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;
 • voor het organiseren van opleidingen;
 • voor het uitvoeren en beheren van de financiële administratie;
 • het uitvoeren van overige voor een watersportvereniging gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van onze vereniging, kunt u een e-mail aan ons sturen: secretaris@wsvbinnenmaas.nl

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die wij versturen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Onze vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De vereniging draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website en het systeem waar de ledenadministratie is opgenomen, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de vereniging. De vereniging kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen van de vereniging, of met de andere leden en vrijwilligers. De vereniging ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de vereniging. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de overkoepelende sportbond en (al dan niet via de nationale bond) de internationale federatie en NOC*NSF. Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties. Indien er persoonsgegevens van WSV leden door derden partijen worden verwerkt, dan heeft het bestuur hier een adequate verwerkersovereenkomst mee afgesloten. Deze situatie doet zich onder andere voor in relatie tot het verspreiden van het clubblad en verzenden van nieuwsbrieven. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de vereniging of wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 3. Geen commercieel gebruik. De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het bestuur vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de vereniging en haar websites of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden en begunstigers worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht, danwel hier expliciete toestemming voor is verleend. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Eventprotocol

WSV Binnenmaas hanteert naast haar huishoudelijke reglement een eventprotocol (zie bijlage 1).

Bij ieder event zal er op de aankondigingen naar dit protocol worden verwezen.

Publiceren van Foto’s op website en Facebook

WSV hanteert als uitgangspunt dat foto’s en of films alleen mogen worden gepubliceerd als daarmee geen redelijk belang van de betrokkene in gevaar komt. In geval van twijfel wordt er expliciet toestemming gevraagd aan betrokkene, danwel aan de ouders / wettelijke vertegenwoordigers indien het om minderjarigen gaat.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: secretaris@wsvbinnenmaas.nl.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy verklaring. Check daarom regelmatig de Privacy verklaring op eventuele updates.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze verklaring danwel ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op via secretaris@wsvbinnenmaas.nl.

 

Mei 2018, versie 1.0

 

 

Bijlage 1: Eventprotocol

Dit is het eventprotocol van WSV Binnenmaas.

Tijdens evenementen hanteren wij duidelijke huisregels.

 

Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenement weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties te nuttigen op het WSV terrein.
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.