Bestuur

Het bestuur van WSV Binnenmaas bestaat uit een oneven, door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf personen en bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid technische zaken en bestuurslid evenementen en public relations. Alle bestuursleden hebben een omschreven eigen taak en vormen met elkaar het dagelijks bestuur.

De voorzitters van de wedstrijdcommissie, jeugdcommissie, roeicommissie en evenementencommissie nemen als toegevoegd lid deel aan de bestuursvergaderingen, evenals de verantwoordelijke voor de ledenadministratie. De commissievoorzitters verzorgen informatie-uitwisseling tussen bestuur en commissies en coördineren de taken binnen de betreffende commissies. De overige functies in de vereniging zijn: havencommissaris, walcommissaris, beheerder en barcommissarissen. De taakomschrijvingen van bestuursleden, commissievoorzitters en andere functies zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging (zie pagina verenigingszaken).

Vrijwel iedere maand is er een bestuursvergadering. De onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde komen zijn onder andere het beheer en inrichting van de accommodatie, financiële zaken, technische havenzaken, speciale ligplaats verzoeken, de aan- en afmeldingen van leden, een rondje langs de commissies met aandacht voor alle activiteiten en actuele onderwerpen.

In de algemene ledenvergadering, in het voorjaar, doet de voorzitter namens het bestuur verslag van de activiteiten en worden voorstellen gedaan voor de komende periode. De Besluitvorming in de ledenvergaderingen is taakstellend voor het bestuur.

Samenstelling van het bestuur van WSV Binnenmaas:

Richard van Helten
Voorzitter
Gerda Vroegop
Penningmeester
Saskia Revelman
Secretaris
Rob Paulussen
Commissaris Technische zaken
Michel Gielbert
Sponsoring, PR en Communicatie